Apollonia Road leading to Katamanso and Oyibi

Apollonia Road leading to Katamanso and Oyibi